Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

понеделник, 28 октомври 2013 г.

ГС "ЕДИНСТВО" ПОДКРЕПЯ ОКУПАЦИЯТА НА СУ!

Фотограф: Иво Орешков :)

ДЕКЛАРАЦИЯ
На  ГС „НС Единство”  в подкрепа на студентите, окупирали  СУ

След  6 месеца управление на кабинета „Орешарски”, 5 месеца от които съпроводени с ежедневни, масови протести срещу това управление, след  множеството действия на това правителство, с които то си заслужи категорично да бъде титулувано „правителство на Мафията”, след огромния процент на недоверие към това правителство,

ние от ГС „ЕДИНСТВО” смятаме, че действията на студентите от СУ - окупацията на Ректората, както и всяка последвала окупация на зали и в други ВУЗ с искане на ОСТАВКА на това провалено правителство, е проява на Разум, Патриотизъм, Гражданско съзнание и Свободолюбие! 

Искането за МОРАЛ, ЧИСТОТА и ЗАКОННОСТ в управлението на страната ни е глас, който не бива да бъде заглушаван, а напротив – трябва да бъде подкрепен от всички уважаващи себе си и желаещи по-добро бъдеще за децата си българи!

Изразяваме остро несъгласие и възмущение от решението на Академичния съвет на СУ, който отказа да подкрепи своите студенти. СУ винаги е държал на своето място в историята като средище на Мисълта и Разума, от което са тръгвали не една големи промени в курса на развитие на страната ни. Самият Ректор на СУ – проф. Ив. Илчев на 1 октомври тази година, едва преди 27 дни, когато се честваше 125 годишнината на университета, отправи силно слово към студентите в СУ, уверявайки ги, че за разлика от политиците, ръководството и преподавателите на СУ искат студентите да са знаещи и можещи. Вдъхновено им говореше за патриотизъм, отговорност към съдбата на България.. Посочи тях – студентите, за носители на надеждата за бъдещето, увери ги, че в СУ „не изчисляват образованието само със сухото чаткане на зърната на сметалото”. Но като типични политици, Ректорът и Академичният съвет застанаха на коренно противоположна позиция, отказвайки да подкрепят своите МИСЛЕЩИ, показващи гражданско отношение, борещи се за доброто на България студенти!

Не ги подкрепиха от страх, защото все пак „чаткането на сметалото” успя да заглуши гласа на патриотизма!  


Приветстваме решението на Студентите да продължат ОКУПАЦИЯТА на Ректората въпреки явното предателство на ръководството на университета спрямо тях! Категорично ПОДКРЕПЯМЕ окупацията на СУ, както и в останалите ВУЗ в страната!

Призоваваме всеки свободомислещ и свободолюбив българин да застане до тези млади хора, осмелили се да се изправят срещу системата и да поискат изкореняване на престъпните практики и пребиваването на Мафията в управлението на страната ни!

Призоваваме ръководството и ректора  на СУ – проф. Иван Илчев, да премислят позицията, която той и колегите му заемат в този важен за бъдещето ни момент! Апелираме да престанат с политически угодния език към провалилите се управляващи, защото именно днес се решава съдбата ни и с действията си всеки ще бъдат запомнен от Историята – като предател, или като човек на честта!

Призоваваме ги да помислят много добре, преди да позволят /с действие или бездействие/, каквито и да било актове на репресия срещу  продължаващите  окупацията студенти, понеже те не са сами! 

Те са децата на България!

Те са НАШИТЕ деца! 

И обществото ни няма да прости на никого, който посегне на тях!Заедно до победата!


ОСТАВКА!!!

четвъртък, 17 октомври 2013 г.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ОТ ЗАКОНИТЕ ПРИ "ОБЩУВАНЕ" С ПОЛИЦИЯТА

Какво трябва да знаем, ако полицейски служител ни спре на публично място и поиска документите ни за проверка:

1.      Ако не представите личен документ, който да съдържа данни за идентификацията ви, глобата е между 50 и 300лв. (чл.80, ал.5 от Закона за личните документи). Затова по-добре носете винаги личната си карта, или шофьорска книжка, във вас;

2.     Идентификация МОЖЕ да се направи освен чрез ЛК, също така и чрез:
заместващ документ, например – шофьорска книжка! (Чл.3, ал.1,2,3 от Закона за личните документи)
- чрез  разпознаване от друго лице, с вече установена самоличност, например ваш приятел, който е представил валиден документ за идентификация. (чл.61, ал.2 от Закона за МВР)

3.     Полицейски служител може да ви спре и да поиска документ за самоличност само при следните условия, (чл.61 от Закона за МВР):
-          Ако има данни за вас, че сте извършили престъпление или друго нарушение на обществения ред;
-          Когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления, и при образувано административнонаказателно производство;
-          при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;
-          на контролен пункт, организиран от полицията;
-          по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон.

4.     Когато полицейски служител ви спре и поиска  документи за установяване на вашата самоличност, той е длъжен:

-          Преди всичко - да се ЛЕГИТИМИРА!!!  Единствено полицейски служител има право да ви иска документ и достъп до личните данни, спирайки ви на улицата (чл.6 от Закона за личните данни) , а единственият начин да знаете, че срещу вас стои полицай, е той да ви ПОКАЖЕ СВОЯТА СЛУЖЕБНА КАРТА или ЛИЧЕН ЗНАК! Униформата НЕ легитимира никого като полицейски служител! (чл.175, ал.1 от Правилника за приложение на Закона за МВР)

-          Полицейският служител трябва да ви информира с какво основание извършва проверката. Единствените допустими причини са изброени в предходната точка.  Ако не ви съобщи основанията, с които извършва проверката, вие няма как да знаете дали проверката е законосъобразна, а ако не е – имате право да откажете да се подчините. (чл.55, ал.4 от Закона за МВР)
Полицейският служител НЯМА ПРАВО да ви задържа заради липса на лична карта, ако представите шофьорска книжка, или бъдете разпознат от друго лице, чиято самоличност вече е установена чрез документ!!! Също няма право да задържа личната ви карта, ако не задържи вас! Ако полицейският служител откаже да се легитимира с личен знак или служебна карта и да ви даде валидно основание за проверката на самоличността ви – можете да откажете да му покажете лични документи!


Ако все пак бъдете задържан от полицейските служители, ето какво трябва да знаете:

1.     Полицейските органи могат да задържат лице само при следните случаи:
-  ако за него има данни, че е извършило престъпление;
ако то, след надлежно предупреждение, съзнателно пречи на полицейски орган да  изпълни задължението си по служба;
- ако то показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си, или живота на други лица, на явна опасност;
- Ако лицето е малолетен нарушител, който е напуснал своя дом, настойник, попечител или специализирана институция, където е бил настанен;
- при невъзможност да се установи самоличността на лицето чрез заместващ документ или разпознаване от друго лице – с вече установена самоличност;
- Ако то се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на полицейски орган или на орган на съдебната власт;
- Ако то е обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейската заповед за арест;
– Също и в други случаи, определени със закон. (Чл. 63, ал 1 от Закона за МВР)

2.     Полицейските служители са длъжни ВЕДНАГА да ви уведомят за основанията за задържането ви.

3.       Имате право да обжалвате веднага законността на задържането – съдът е длъжен да се произнесе в срок до 24 часа (Закон за МВР чл.63, ал.4)

4.      Имате право на адвокат още ОТ МОМЕНТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО ВИ! Можете да заявите веднага името на адвокат, имате право и на обаждане, както и на среща с адвоката си НАСАМЕ!!! (Конституция на РБ – чл.30, ал.5).

5.      Полицейският служител е длъжен веднага да уведоми за задържането ви лице, посочено от вас. (Закон за МВР, чл.63, ал.5,6. + Конституция на РБ – чл.30,ал.5)

6.      Ако ви задържат – полицейските служители трябва веднага да съставят ПРОТОКОЛ за задържането. За отвеждане в РПУ, или друго място на задържане – полицейските органи издават ПИСМЕНА ЗАПОВЕД. (Закон за МВР чл.65, ал.1)

7.      Полицейските служители са длъжни ВЕДНАГА да ви освободят, ако основанието за задържане е отпаднало  – намерил сте си личната карта, заместващ документ, или сте бил разпознат от друго лице с установена самоличност, например. (Закон за МВР, чл.65, ал.2)

8.     На лицето, задържано заради:
-           данни, че е извършило престъпление,
-          Съзнателно пречене, след ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, на полицейски орган да  изпълнява задълженията си.
-          Невъзможност да се установи самоличността чрез личен документ, заместващ документ или чрез разпознаване от друго лице, с вече установена самоличност
не могат да му бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване. Срокът на задържането в тези случаи не може да бъде повече от 24 часа. (чл.64 от Закона за МВР)Ако при проверка на площада полицейските служители изземат ваша вещ (фотоапарат, примерно) трябва да знаете следните неща:

1.      Те могат да изземат само вещ, за която има СИГНАЛ за издирването ѝ, изземването  и задържането ѝ е в срок ДО 30 дни.

2.      Преди да ви вземат каквото и да е – първо трябва да ви приканят да го дадете доброволно.

3.      ВЕДНАГА щом вземат вашата вещ, те са ДЛЪЖНИ да съставят ПРОТОКОЛ, който трябва да ви дадат да разпишете и да ви предоставят КОПИЕ от него.

4.       Дори да се наложи НАСИЛА да ви вземат вещта (на което имат право) пак са длъжни да съставят протокол и да ви дадат да го подпишете, ако откажете – трябва да го подпише свидетел и пак трябва да ви дадат копие от тоя протокол. (чл.69а от закона за МВР)

5.      За всеки случай на проверка на вещи или обиск на кола – полицейският орган съставя ПРОТОКОЛ. Проверката или обискът се извършва така, че да не уронва честта и достойнството на гражданите. (чл.70 от Закона за МВР)


Ако СДВР реши да ви извика за „сваляне на сведения” – примерно за блокирането на кортежа на Орешарски J, трябва да знаете следните неща:

1.     Полицейските органи имат право да призовават граждани, например за събиране на сведения. Но призоваването става чрез ПИСМЕННО уведомяване за призоваването, като в съобщението изрично се посочват ЦЕЛТА на призоваването, както и ЧАСА и МЯСТОТО на явяване. (чл.60, ал.1 и 2 от Закона за МВР)

2.     При „неотложни случаи” (!!)  призоваването може да се извърши по: телефон, телекс или факс (в закона НЕ ПИШЕ „имейл”). При тези три случая призоваването се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило.  (чл.60, ал.3 от Закона за МВР)

Ако ви се обадят по телефона да ви призоват в СДВР или в някое РПУ за „сваляне на сведения” – поискайте призоваването да стане чрез писмено съобщение, в което ясно да е оказана целта и основанието за това призоваване.
Междувременно – свържете се с адвокат и отидете заедно с него на „срещата” .