Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

сряда, 17 март 2010 г.

ПРОЗРАЧНОСТ НА ГЛАСУВАНИЯТА В ПАРЛАМЕНТА - ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ: МСДС – Оборище, гр. София

В подкрепа на проекта за решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 054-02-17, внесен от Лъчезар Благовестов Тошев на 05.03.2010г.

ДО: Г-ЖА Ц.ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 41-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО: Г-ЖА ИСКРА ФИДОСОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

ДО: НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 41-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Уважаема г-жо Цачева,
Уважаема г-жо Фидосова,
Уважаеми народни представители,


Участието на гражданите в управлението на обществените дела е основен принцип на всяка политическа система, определяща се като демократична. Конституцията на Република България в чл. 4, ал. 2 гарантира създаването на „условия за свободно развитие на човека и гражданското общество.”. Част от тези условия, необходими за развитието на гражданското общество и участието му в управлението на обществените дела, са ПРОЗРАЧНОСТТА от страна на държавните институции, и гарантиране на правото на ИНФОРМИРАНОСТ на това общество.

Това важи с още по-голяма сила за работата на Народното събрание и участието на народните представители, избрани с вота именно на българските граждани, в приемането на законите, определящи със своята задължителност правата, задълженията и свободата им.

Досега предоставяната информация за гласуванията в Парламента е твърде обобщена и не дава представа за това как са упражнили правото си на глас отделните народни представители, което от своя страна отнема личната отговорност от тях пред техните избиратели, които имат право да знаят как са защитени интересите им в конкретните случаи от техния народен представител.

Управляващото в момента мнозинство е показвало, че защитава политиката на прозрачност при вземането на решения - политика, която е и основен европейски принцип. В Европейския парламент и в редица национални парламенти гражданите имат свободен достъп до информацията за това как са гласували техните представители.

Изхождайки от принципа на прозрачност в управлението и факта, че живеем в дигитална ера, следва, че информацията за това кой как е гласувал в Парламента трябва да бъде достъпна за гражданите в сайта на Народното събрание.

Всичко това може да се случи с промяната на две алинеи от Правилника за ораганизацията и дейността на НС:

В Чл.41 ал.5 след текста „Стенограмите от пленарните
заседания, когато те не са закрити” се добавят думите „и
разпечатката от гласуването чрез компютъризираната система”.


В Чл.61, ал.3 - след текста “При гласуване чрез компютризираната система” се добавят думите “и при гласувания по чл.56, ал.2, точки 2,3,4 и 5 разпечатка от резултатите от тях - поименно, се публикува в Интернет на страницата на Народното Събрание заедно със стенограмата от заседанието”

Апелираме към вас тези промени да бъдат приети, понеже прозрачността и информираността са предпоставки за развитието на свободно гражданско общество, каквото би трябвало да съществува в една наистина демократична държава.

С уважение:
Г.Николова - Председател
на МСДС - Оборище
/17.03.2010г./

Няма коментари:

Публикуване на коментар